Header image
Text background bars
log

Kesä tuo merkittäviä vesiensuojelutoimia Näätämöjoen vesistöalueelle

4.6.2017 Tero Mustonen, dosentti, OSK Lumimuutos

Näätämöjoen yhteishallintahanke käynnistää yhteistyössä kolttien kyläkokouksen ja Saa’mi Nue’tt –yhdistyksen kanssa kaksi konkreettista vesiensuojeluhanketta vesistöalueella. Vainosjoen ja Kirakkakosken menneitä vaurioita korjataan. Lisäksi LEADER –hankkeella toteutetaan Sevettijärven ja sen lähivaluma-alueen kunnostussuunnittelu. Hankkeen vastuullinen vetäjä on Osuuskunta Lumimuutos, voittoatavoittelematon, itsenäinen järjestö, jolla on vankka työhistoria saamelaisyhteistyöstä ja vesiensuojeluhankkeista ympäri Suomea.

Vainosjoen ja Kirakkakosken hankkeen toimenpiteet ovat elinympäristöjen, kutusoraikkojen, poikastuotantoalueiden ja uomahydrologian ennallistamista.

 Pääkohteina ovat taimen ja harjus. Toimenpiteisiin vaadittava sora käsitellään paikallisesti. Kaivurikoneita ei työssä käytetä. Hankkeen toimenpiteet ovat merkittäviä ensimmäisillä pilottikohteillaan. Lisäksi niillä on erittäin suuri merkitys paikalliselle kyläyhteisölle ja kolttasaamelaisille, jotka ovat toivoneet kunnostushanketta jo vuosikymmeniä. Vainosjoelle pyritään hakemaan myöhemmin koko uoman osalta kunnostushanketta.

Hanketta rahoittavat omalta osaltaan kolttasaamelaiset kalastajat. Lisäksi toimintaan ovat antaneet merkittävän panoksensa yksittäiset lahjoittajat, kuten Laura Murtomaa. Inarin kunta rahoittaa hanketta 4,000 eurolla. Lapin ELY –keskuksen osuus on 11,500 euroa, eli puolet hankkeesta. Rahat tulevat valtion kalatalousvaroista.

Kunnostushankkeella on omalta osaltaan pirteä työllistävä vaikutus alueella, koska yli puolet varoista ohjataan paikalliselle kolttasaamelaistyöryhmälle kunnostustoimiin.

Tämän lisäksi käynnistetään Sevettijärven kunnostussuunnittelu LEADER –yhdistyksen Meidän maisema –teemahaku –tuella.

Sevettijärven kyläläiset, mukaan lukien mökkiläiset sekä kolttien kyläkokous ovat jo 1990 –luvulta alkaen esittäneet huolensa Sevettijärven ja sen lähivaluma-alueen heikkenevästä tilasta. Erityisesti vedenpinnan taso, rehevöityminen ja eroosio niemialueilla ovat olleet näissä toiveissa keskiössä. Hanke on kokonaisuudessaan 13,500 euron suuruinen.

 

Sevettijärven ja lähialueen kunnostussuunnitelma –hankkeessa:

  • kootaan aluksi yhteen ja analysoidaan ennakkomateriaali vuosien 1994-2017 väliltä liittyen kyläläisten havaintoihin Sevettijärven heikkenevästä tilasta. Havainnot verrataan saatavilla olevaan luonnontieteelliseen, julkisista lähteistä saatavilla olevaan limnologiseen ja muuhun aineistoon.
  • Kesällä ja syksyllä 2017 OSK Lumimuutoksen vesiensuojeluasiantuntija kulkee Sevettijärven lähivaluma-alueen ja järven piirissä, tunnistaen ongelmakohdat ja viimeisimmän tilanteen. Erityisiä kohteita tiedetään nyt jo olevan Koulunniemen ja Martinniemen eroosiopisteet, Nilijoki ja –järvi, Sevettijärven järvialtaan matalikot ja alhainen vedenpinta sekä Jäniskosken tilanne.
  • Tämän jälkeen hankkeessa tuotetaan kustannustehokkaat, konkreettiset toimenpide-ehdotukset suunnittelutyöhön perustuen, itse toimille. Ennakkoon suunnitelmissa voidaan ennakoida syntyvän hoitosuosituksia ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen kuriinsaamiseksi, eroosiontorjuntaan, tarkastelua järvialtaan kertyneiden matalikkojen osalta ja muita akuutteja kunnostustarpeita järven alueella.
  • Lopetustyöpaja syksyllä 2017 hankkeen avaintuloksista.

 

Molempien hankkeiden toteutus käynnistetään jo kesäkuussa 2017. Ne hyödyttävät paikallista kalataloutta, vesistöjen tilaa, työllisyyttä, kolttasaamelaista kulttuuria ja välillisesti esimerkiksi turismia vesiensuojelun kautta.

Lisätiedot: Tero Mustonen, dosentti, OSK Lumimuutos, 040 7372424, tero@lumi.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider