Header image
Text background bars
log

Periaatepäätös saamen kielten elvytysohjelmasta

Saamen kielten elvytysohjelmasta vihdoin periaatepäätös
Valtioneuvosto on hyväksynyt saamen kielten elvytysohjelman. Ohjelmassa on 21 toimenpidettä ja tavoitteita saamen kielen rahoituksen nostamiseksi

Koltaksi

Valdiasååbbar priimi vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ ǩiõll-jeälltemprograammâst Prograammâst lij 21 tuejjumuužž da tõin täävtõõzzin liâ sääʹmǩiõl teäggtumuužž lââʹzztumuš. Vueʹss tuåimin teäggtet jueʹjjeeʹl annʼjõõžžid mieʹrrtieʹǥǥid ođđ årra da lââʹsstieʹǧǧid õõlǥteei tuåimin tuʹmmeet valdiatääl raamin da juõǩǩâkksaž budjeʹttin. Ååʹn priimum vuâđđjurddi tueʹǩǩen lij Katainen halltõsprograamm ǩeʹrjjõs, koʹst õõlǥtet sääʹm ǩiõl jeälltemprograamm čõõđtumuužž da resuursi staanmõõžž.
Tuåim
Tuåimm 16 Tuäʹrjjeet nuõrttsäʹmmla ǩiõll- da kulttuurkõõškõõzz alttumuužž Čeʹvetjäurra õõutveäkka sääʹmkultturfoondin da saaʹmi siidsåbbrin. Raajât sääʹmkultturkõõskõõzz õhttvuõtte nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkâʹsttem- da ǩiõlââʹnnempirrõs. Kõõskõʹsse vueiʹtet raajjât jeeʹresnâllšem nuõrttsääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid da altteet teâttkääzzkõs.
Vaʹsttad: Mäʹdd- da meäʹcctäällministeria, mättʼtõs- da kultturministeria, saaʹmi siidsååbbar
Äiʹǧǧtaull: Valmštõõllmõš altteet eeʹjj 2014 äiʹǧǧen. Mä´hssvaikktõõzz: Kõõskõõzz altteem- da õõudâsjuäʹtǩǩemkuulid čiõlggeet valmštõõllâm äiʹǧǧen.
Tuåimm 17 Vue’jjlmââ’ttet nuõrttsää’m kiõl norrum aunstõõzzi (jiõntõsmateriaal da ke’rjjlaž materiaal) analysâ’sttmõõžž da tu’tkkumuužž mie’rren kiõl pue’rab normmumuš. Tän miârktõõžžâst aunstõõzzâst raajât še kâ’tti teâttkäi’vv, koin še pue’reet aunstõõzz vuämõõžž da ââ’nnmõõžž.
Va’sttad: Mätt’tõs- da kultturministeria, Dommjânnmlaž kiõli tu’tkkeemkõõskõs, Oulu universite’tt/Giellagas-instituutt, Hel’lssen universite’tt, sää’mte’gg da sää’markiiv.
Äiʹǧǧtaull: Juätkkjeei õõudâsviikkâmtuåi, teâttkääiʹv tuejjeet eeʹjj 2016 loopp räjja mõõneeʹst.
Mä´hssvaikktõõzz: Čõõđtet vuäʹssen stroittli takai tuåimmjemkuulid. Teâttkääiʹv raajjmuužžâst šõddi kuulid ärvvtõõlât jeäʹrben.
Valdiasååbbar priimi 3.7.2014 vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ tuåimmprograammâst, koin jeälltet nuõrttsääʹm, aanarsääʹm da tâʹvvsääʹm âânnmõõžž. Prograammin raaveet jeärrzi mieʹldd sääʹmǩiõllsaž õuddpeâmm- da ǩiõllpieʹsstuåimid di viiǥǥât õõudâs sääʹm ǩiõl mättʼtõõzz ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. – Prograamm täävtõsân lij, što sääʹm ǩiõl mainsteei lie annʼjõõžž jeänab, kääzzkõõzzid puutt’tet sääm ǩiõlin da ǩiõl âânnmõʹšše uuʹdet äärv. Annʼjõž ääiʹjest puk kolmm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹm ǩiõl – tâʹvvsääʹm, aanarsääʹm da nuõrttsääʹm – liâ vaarvuâllsa da jeärben aanarsääʹm da nuõrttsääʹm liâ juʹn jaukkâmvaarâst. Prograammâst lij 21 tuejjumuužž da tõin täävtõõzzin liâ sääʹmǩiõl teäggtumuužž lââʹzztumuš.

Vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ mieʹldd sääʹm ǩiõl da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz viiǥǥât ooudâs da lââʹzztet jeärben säʹmmlai dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn, koʹst jällste nuʹt 70 % sääʹm päärnain da nuõrin. Olgglest mättʼtõõzz viiǥǥât ooudâs mättʼtõõzz staanam diõtt säʹmmlai dommvuuʹd oolǥbeäʹlnn. Lââʹssen âlgg lââʹzzted sääʹm ǩiõl siltteei ââʹnteei ouddpeâmm- da mätteempersonkååʹdd mieʹr di kaggâd ceäggsi mieʹldd mättʼteem-materiaal raajjmuʹšše vaʹrrjum teäggtõõzz. Sääʹm ǩiõl jeälltumušân veeiʹdeet še ǩiõllpieʹsstoimmjumuužž järjsteeʹl päärnaid sääʹmǩiõllsa peiʹvvhååid leʹbe ääv ouddpeâmmtoimmjumuužž di škooulneeʹǩǩid jeäʹǩǩespeiʹvvtoimmjumuužž ǩiõll-lääuǥtõsnääʹl ââneeʹl.
Čeʹvetjäuʹrre plaaneet sääʹmlaid ǩiõll- da kulttuurkõõskõõzz Ǩiõl huõl, ruõkkâm da tuʹtǩǩumuužž di sääʹmkulttuur õõuʹdeet. Säʹmmla kulttuur da ǩiõli õõudumuʹšše väʹlddgååradvoudda plaaneet altteemnalla säʹmmlai kaaunõõttâmpäiʹǩǩ/toiʹmmjemkõõskõs da Čeʹvetjäurra nuõrttsäʹmmlai ǩiõll- da kulttuurkõõskõs, koon õhttvuõʹtte vueiʹtet raajjâd jeeʹresnallšem nuõrttsääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid da teâttkääzzkõs. Še teâđtemneäʹvvain lij vääžnai tuâjj sääʹm ǩiõli jeälltumuužžâst.
Täävtõsân lij, što sääʹmǩiõllsa mediatarjjõõzz pukin koolmin sääʹmǩiõlin leʹčči jeänab da programmõhttsažtuâi raaižet pâʹjjel raaji Ruõccin da Taarrin. Vueʹss tuåimin teäggtet jueʹjjeeʹl annʼjõõžžid mieʹrrtieʹǥǥid ođđ årra da lââʹsstieʹǧǧid õõlǥteei tuåimin tuʹmmeet valdiatääl raamin da juõǩǩâkksaž budjeʹttin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider