Header image
Text background bars
log

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura perustettu

koltaksi

SÄÄʹMǨIÕL DA -KULTTUUR TUʹTǨǨEEMSIEʹBR altteeš Heʹlssnest 15.6.2014.

Heʹssnest altteeš 15.6.2014 Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura / Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvi  / Sämikielâ já –kulttuur tutkâmservi / Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbrr. Tät lij tiõđlaž sieʹbrr, kååʹtt pârgg ooudeed sääʹmǩiõl da kulttuur tiõđlaž ââʹnnempirrõõzzâst. Sääʹmǩiõll miârkkšââvv pukid sääʹmǩiõlid. Sieʹbr spesialjurddân lij nââneed sääʹmǩiõl da kulttuur. Sieʹbr tuåimmjemjuʹrddi vuâđđan ij leäkku etnlažvuõtt leâʹša tiõđlaž tupåimmjumuš da jeärben ǩiõll da tõn ââʹnnem jieʹllʼjen juõʹǩǩ tääʹzzest jeeʹresnallšem konteekstin õõutoummu leʹbe joouk leʹbe ǩiõllmainsteejai joouki seʹst. Tuʹtǩǩeemsieʹbr tuåimmjemvouddân lij ceâlai Lääʹddjânnam.

Tuʹtǩǩeemsieʹbr saaǥtuõʹllʼjeejen lij lehtor Irja Seurujärvi-Kari da vääʹrrsaaǥǥtuõʹllʼjeei-piizzren universitetlehtor Marja-Liisa Olthuis.

Sieʹbr jurddân lij:

1)    Nââneed sääʹmǩiõl da kulttuur tuʹtǩǩumuužž da ooudeed tän paradigma tobddmõõžž Lääʹdd meer seʹst da meeraikõõskeld;
2) Raajjâd nåkam tuʹtǩǩumuužž, kååʹtt veekk ooudâs oummui da tuʹtǩǩeejai kõskksaž tääʹssärvvsaž vuârrvaikkteeʹm, da lââʹzzted sääʹmkulttuur da jeeʹres kulttuuri kõskksaž fiʹttjumuužž;
3) Lââʹzzted teâđ da tobddmõõžž minoritet- da alggmeerai ǩiõli da kulttuuri pirr;
4) Viikkâd ooudâs sääʹmǩiõl nâânumuužž da maacctumuužž ceâlai Lääʹddjânnmest;
5) Altteed sääʹmǩiõllsaž ǩiõll- da kultturpirrõõzzid, kook veäʹǩǩte sääʹmǩiõl seillmõõžž ceâlai jânnmest;
6) Lââʹzzted sääʹmǩiõl ââʹnnmõõžž da maaccted ǩiõl tok, koʹst tõt jeeʹresnallšem ǩiõl ââʹnnemvuuʹdin lij läppjam leʹbe occnam;
7) Nââneed kueiʹtǩiõllsa- da määŋgǩiõllsavuõđ raajeeʹl nåkkmid sääʹmǩiõl ââʹnnempooddid, koin mainstet säämas pâʹjjel raaji da piʹrǧǧeed ânnʼjõž õhttsažkååʹdest, kååʹtt lij šõddâm jeänab da jeänab määŋgǩiõllsiʹžžen.
8) Riâššâd haʹŋkkõõžžid, kooivuiʹm raajât sääʹmǩiõl jieʹllʼjen.

Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbrr alttad tiõđlaž čõõđtemrääid Sámegiela ja kultuvrra dutkansearvvi dieđalaš áigečála / Sämikielâ já –kulttuur tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ / Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstt. Čõõđtemrääid täävtõsân lij vuäǯǯad sääʹmǩiõl tiõtti ǩiõllân jäänab ko ouddâl, da uʹvdded lookkjid sääʹmǩiõlâst da kulttuurest teâđaid, kooi vuâđđan lij tuʹtǩǩumuš, jeärben määŋgǩiõllsažvuõđâst da nåkam ǩiõl jeälltem-maallin, kook lie oʹnnstam.

Tuʹtǩǩeemieʹbrr tuäivv jiânnai vuässlaid (õõutoummu da õhttõõzz), kook jiiʹjjes tuåimin nâânee sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur, jueʹǩǩe teâđ sääʹmǩiõlâst da –kulttuurest di veʹǩǩe tiõđlaž tuʹtǩǩumuužž ooudårra. Sieʹbr vuässliʹžžen vuäitt ooccâd frijjnallšem ooccmõõžžin, kååʹtt âlgg vuõltteed Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr halltõʹsse.

Ooccmõõžžâst âlgg leeʹd čiõlǥtõs tõʹst, što mõõnnalla oocci jordd, što son vuäitt viikkâd ooudâs tuʹtǩǩeemsieʹbr tuåimmjemjurddjid. Õõutoummu âʹlǧǧe õhtteed ooccmõʹšše vuâđđõõttmõõžžid da cv. Õhttõsoocci âʹlǧǧe vuõltteed vuâđđõõttmõõžžid, šeâttmõõžžid, tuåimmjem-mainnâz da teäʹǧǧââʹnnemčiõʹlǧǧtõõzz. Occmõõžžid vueiʹtet ǩeeʹrjted säämas (tâʹvvsäämas, aanarsäämas leʹbe nuõrttsäämas) leʹbe lääddas, ruõccâs, leʹbe eŋgglõsǩiõʹlle. Ooccmõõžž vuõltteet addrõʹsse:

tutkamservi@gmail.com

Lââʹssteâđaid ouʹdde saaǥǥtuõʹllʼjeei da piizar.
Irja Seurujärvi-Kari                                              Marja-Liisa Olthuis
saaǥǥtuõʹllʼjeei                                                    vääʹrrsaaǥǥtuõʹllʼjeei, piizar
irja.seurujarvi-kari@helsinki.fi                              marja-liisa.olthuis@oulu.fi
teʹl. 040 087 6222                                               teʹl. 040 544 7358

suomeksi

SAAMEN KIELEN JA KULTTUURIN TUTKIMUSSEURA perustettiin 15.6.2014 Helsingissä.

  • Helsingissä perustettiin 15.6.2014 Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura/ Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvi / Sämikielâ já –kulttuur tutkâmservi / Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbrr. Tämä on tieteellinen seura, jonka päämääränä on edistää saamen kieltä ja kulttuuria tieteellisissä käyttöyhteyksissä. Saamen kielellä tarkoitetaan kaikkia saamelaiskieliä. Seuran erityisalaa on saamen kielen ja kulttuurin vahvistaminen. Seuran toimintaperiaatteet eivät perustu etnisyyteen vaan tieteelliseen toimintaan ja erityisesti kieleen ja sen elävöittämiseen eri konteksteissa sekä yksilön että ryhmän tai kieliyhteisön tasolla.  Tutkimusseuran toiminta-alueena on koko Suomi.

Tutkimusseuran puheenjohtajana toimii lehtori Irja Seurujärvi-Kari ja varapuheenjohtaja-sihteerinä yliopistonlehtori Marja-Liisa Olthuis.

Seuran tarkoituksena on:
1) Vaalia saamen kielen ja kulttuurin tutkimusta ja edistää tämän paradigman tunnettavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti;
2) Tehdä tutkimusta, joka rakentaa tutkittavien ja tutkijain välistä tasa-arvoista vuorovaikutusta, ja pyrkiä lisäämään saamelaisen kulttuurin ja muiden kulttuurien välistä ymmärrystä;
3) Lisätä tietoa ja tietoisuutta vähemmistö- ja alkuperäiskansakielistä ja –kulttuureista;
4) Edistää saamen kielen vahvistamista ja palauttamista laajasti koko Suomessa;
5) Luoda saamenkielisiä kieli- ja kulttuuriympäristöjä, jotka edesauttavat saamen kielen säilymistä koko maassa;
6) Lisätä saamen kielen käyttöä ja palauttaa kieli käyttöön siellä, missä sen käyttö eri kielenkäytön alueilla on hävinnyt tai vähentynyt;
7) Vahvistaa kaksi- ja monikielisyyttä luomalla sellainen saamen kielen osaamisen tilanne, jolla voi tulla toimeen ylirajaisessa yhteydenpidossa ja yhä enemmän monikielistyvässä yhteiskunnassa;
8) Järjestää saamen kielen elävöittämiseen liittyviä hankkeita

Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura perustaa tieteellisen julkaisusarjan Sámegiela ja kultuvrra dutkansearvvi dieđalaš áigečála / Sämikielâ já –kulttuur tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ / Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstt. Julkaisusarjan tavoitteena on saada saamen kieli entistä vahvemmin käyttöön tieteen kielenä ja tarjota lukijoilleen tutkimukseen perustuvaa tietoa niin saamen kielestä kuin kulttuurista, erityisesti monikielisyydestä ja kielen onnistuneista elävöittämismalleista.

Tutkimusseura toivoo runsaasti jäseniä (henkilö- ja yhdistysjäseniä), jotka omalla toiminnallaan vahvistavat saamen kieltä ja saamelaiskulttuuria, jakavat kieli- ja kulttuuritietoisuutta sekä edistävät alan tieteellistä tutkimusta. Seuran jäseneksi voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee osoittaa Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran hallitukselle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, millä tavoin hakija katsoo edistävänsä tutkimusseuran toimintaperiaatteita. Yksityishenkilöiden tulee liittää hakemukseen perustelut ja  cv. Yhdistyshakijoiden tulee lähettää perustelut, säännöt, toimintakertomus ja tilinpäätös. Hakemukset voi toimittaa saameksi (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) tai suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemukset toimitetaan osoitteella: tutkamservi@gmail.com

Lisätietoja antavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Irja Seurujärvi-Kari                                                       Marja-Liisa Olthuis
puheenjohtaja                                                                varapuheenjohtaja, sihteeri
irja.seurujarvi-kari@helsinki.fi                                    marja-liisa.olthuis@oulu.fi
puh. 040 087 6222                                                         puh. 040 544 7358

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 

Text background bars
Divider